STATUT

STOWARZYSZENIA – KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie – Klub Miłośników Tanganiki, w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją hobbystyczną zrzeszającą miłośników akwarystyki, w szczególności ryb pochodzących z jeziora Tanganika, a swoją działalność opiera na pracy dobrowolnej i społecznej ogółu członków.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „KMT”.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miejscowość Rytro.
 5. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może:
  1. współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a także być członkiem tych organizacji;
  2. prowadzić na terenie innych państw działalność związaną z realizacją celów statutowych, z poszanowaniem obowiązującego porządku prawnego, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną
 7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 8. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków zarządu działających łącznie. Dotyczy to także spraw o charakterze majątkowym.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja akwarystyki, w tym wiedzy o życiu ryb tropikalnych, w szczególności ryb z jeziora Tanganika, a także ich hodowli w warunkach sztucznych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie klubowego portalu internetowego poświęconego rybom z jeziora Tanganika – www.klub-tanganika.pl;
  2. prowadzenie internetowego forum klubowego traktowanego jako kompendium wiedzy oraz miejsce wymiany poglądów, doświadczeń i uwag;
  3. organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów, odczytów poświęconych tematyce akwarystycznej ze szczególnym uwzględnieniem biotopu jeziora Tanganika;
  4. współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi, a także innymi pokrewnymi organizacjami w zakresie hodowli ryb;
  5. organizowanie spotkań, wyjazdów i konferencji poświęconych hodowli ryb tropikalnych, w tym zwłaszcza ryb z jeziora Tanganika.

Rozdział III
Organy Stowarzyszenia
§ 3

 1. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Rada Klubu.
 2. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.
 3. Członkiem Zarządu i Rady Klubu może być wyłącznie członek Stowarzyszenia. Przed dokonaniem wyboru kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na objęcie funkcji.
 4. Nie można łączyć ze sobą funkcji w różnych organach Stowarzyszenia.
 5. Funkcje w organach Stowarzyszenia wykonywane są społecznie.
 6. Wszystkie organy Stowarzyszenia podejmują decyzję w formie uchwał.
 7. Uchwały organów Stowarzyszenia publikowane są w formie elektronicznej na stronie klubowego portalu internetowego: https://klub-tanganika.pl, a także archiwizowane w formie wydruku komputerowego.

§ 4

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w dalszej części zwane “Walnym Zebraniem”.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Klubu;
  2. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
  4. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich;
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady Klubu;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
  7. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
  8. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są podczas posiedzenia.
 6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd.
 7. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na trzy lata w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia listem w formie elektronicznej (e-mail) i komunikatem na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia jest list wysłany przez członka Stowarzyszenia w formie elektronicznej zawierający informację o przyjęciu do wiadomości terminu, miejsca i porządku obrad.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Klubu albo przynajmniej 1/4 członków zwyczajnych.
 9. W razie niemożności zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd jest ono zwoływane przez Radę Klubu.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 11. Ważność uchwał Walnego Zebrania uzależniona jest od udziału w głosowaniu co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.
 12. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§5

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, wybrany spośród osób wchodzących w skład Zarządu, przez jego członków, zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały Walnego Zebrania, których przedmiotem jest wybór lub odwołanie członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, przy czym ważność uchwał Walnego Zebrania uzależniona jest od udziału w głosowaniu co najmniej 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Zarządu w oparciu o Statut i uchwały podejmowane przez Walne Zebranie i Zarząd;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia;
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  6. rozpoznawanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia;wydawanie legitymacji i odznak;
  7. archiwizowanie wszelkich dokumentów Stowarzyszenia, w tym uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowy tryb pracy i podejmowania decyzji przez Zarząd zostanie określony w uchwale Zarządu.
 7. Prezes Zarządu informuje wszystkich członków Zarządu o miejscu i terminie głosowania, przedstawiając projekt uchwały, nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem głosowania.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu. Dla ważności uchwały konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej 2/3 wszystkich członków Zarządu. W razie uzyskania równej ilości głosów, o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Obowiązkiem członków ustępującego Zarządu jest przekazanie członkom nowemu Zarządu wszelkiej dokumentacji dotyczącej Stowarzyszenia.
 10. Członek Zarządu traci prawo do wykonywania swojej funkcji w razie rezygnacji.
 11. Członek Zarządu może zostać odwołany z funkcji na wniosek Zarządu, Rady Klubu lub 1/4 członków Stowarzyszenia.
 12. W wypadkach, o których mowa w § 5 ust. 10-11 możliwe jest uzupełnienie składu Zarządu w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie. Uzupełnianie składu Zarządu w tym trybie nie może objąć więcej niż 2/5 ogólnej liczby jego członków. Kadencja nowych członków Zarządu kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 13. Jeżeli w wyniku rezygnacji, śmierci lub odwołania z funkcji liczba członków Zarządu jest mniejsza niż 3, a próba uzupełnienia składu Zarządu w trybie określonym w § 5 pkt 12 nie przyniosła rezultatu, konieczne jest dokonanie wyborów uzupełniających.
 14. Za realizację uchwał Zarządu odpowiedzialni są wszyscy członkowie Zarządu.
 15. Zarząd jest zobowiązany do umieszczania przynajmniej raz w roku, w formie elektronicznej na stronie klubowego portalu internetowego: https://klub-tanganika.pl, informacji na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 16. W sprawach szczególnie istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia, Zarząd – przed podjęciem decyzji – powinien umieścić na stronie klubowego portalu internetowego lub na forum klubowym stosowną informację i określić termin zgłaszania uwag, opinii i zastrzeżeń przez członków Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Rada Klubu.
 2. Rada Klubu składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Kadencja Rady Klubu trwa 3 lata.
 4. Uchwały Walnego Zebrania, których przedmiotem jest wybór lub odwołanie członków Rady Klubu zapadają zwykłą większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, przy czym ważność uchwał Walnego Zebrania uzależniona jest od udziału w głosowaniu co najmniej 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Rady Klubu należy kontrola bieżącej działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia pod względem rzetelności i gospodarności.
 6. Rada Klubu ma prawo:
  1. wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące Stowarzyszenia;
  2. żądania wyjaśnień od Zarządu w zakresie podejmowanych decyzji;
  3. żądania od Zarządu informacji w zakresie przedsięwzięć mających znaczne skutki finansowe dla Stowarzyszenia;
  4. publikowania w formie elektronicznej na stronie klubowego portalu internetowego: https://klub-tanganika.pl zastrzeżeń i własnego stanowiska w przedmiocie decyzji podejmowanych przez Zarząd;
  5. składania wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
 7. Rada Klubu podejmuje czynności w formie uchwał.
 8. Uchwały Rady Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady Klubu. Dla ważności uchwały konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej 2/3 wszystkich członków Rady Klubu.
 9. Uchwały Rady Klubu są publikowane w formie elektronicznej na stronie klubowego portalu internetowego: https://klub-tanganika.pl.
 10. Członek Rady Klubu traci prawo do wykonywania swojej funkcji w razie rezygnacji.
 11. Członek Rady Klubu może zostać odwołany z funkcji na wniosek Zarządu, Rady Klubu lub 1/4 członków Stowarzyszenia.
 12. W wypadkach, o których mowa w § 6 ust. 10-11 uzupełnienie składu Rady Klubu może nastąpić w drodze ich kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków Radu Klubu w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie. Uzupełnianie składu Rady Klubu w tym trybie nie może objąć więcej niż 1/3 ogólnej liczby jej członków. Kadencja nowych członków Rady Klubu kończy się z upływem kadencji całej Rady Klubu.
 13. Jeżeli w wyniku rezygnacji, śmierci lub odwołania z funkcji liczba członków Rady Klubu jest mniejsza niż 3, a próba uzupełnienia składu Rady Klubu w trybie określonym w § 6 pkt 12 nie przyniosła rezultatu, konieczne jest dokonanie wyborów uzupełniających.


Rozdział IV
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.
 2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, które ukończyły 16 lat.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się na skutek złożenia deklaracji zapisania się do Stowarzyszenia, zawierającej imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej, po uzyskaniu akceptacji Zarządu.
 2. Członek zwyczajny otrzymuje legitymację oraz odznakę Klubu Miłośników Tanganiki.
 3. Członek zwyczajny ma prawo do udziału we wszelkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności do:
  1. udziału w spotkaniach i odczytach;
  2. publikowania w formie elektronicznej na stronie klubowego portalu internetowego: https://klub-tanganika.pl artykułów i zdjęć o tematyce akwarystycznej;
  3. uczestnictwie w klubowym forum internetowym;
  4. inicjowania działań Stowarzyszenia związanych z realizacją celów statutowych;
  5. korzystania ze zniżek przysługujących członkom Stowarzyszenia;
  6. uzyskiwanie od Zarządu informacji na temat funkcjonowania Stowarzyszenia;
  7. zgłaszania uwag, opinii i zastrzeżeń co do funkcjonowania Stowarzyszenia i decyzji podejmowanych przez jego organy.
 4. Członek zwyczajny powinien swoim działaniem przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię.
 5. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyboru do organów Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny zobowiązany jest do regularnego opłacania składki.
 7. W razie uzyskania członkostwa w trakcie roku kalendarzowego wysokość składki ustalana jest proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca danego roku.
 8. Członkostwo ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji członka i złożenia stosownej deklaracji Zarządowi.
 9. Utrata statusu członka zwyczajnego następuje również na podstawie uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka podjętej w razie:
  1. nieopłacania przez członka składek członkowskich przez okres co najmniej roku;
  2. naruszania przez członka postanowień Statutu Stowarzyszenia;
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków;
  4. długotrwałego zaniechania podejmowania jakiejkolwiek aktywności związanej z realizacją statutowych celów Stowarzyszenia.
 10. Uchwałę w przedmiocie wniosku o wykluczenie członka Stowarzyszenia Zarząd podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/10 członków Stowarzyszenia.
 11. Uchwałę doręcza się zainteresowanemu w formie pisemnej i za pośrednictwem Internetu.
 12. Na wniosek wykluczonego członka Stowarzyszenia lub 1/10 członków Stowarzyszenia Zarząd jest zobowiązany do opublikowania w formie elektronicznej na stronie klubowego portalu internetowego: https://klub-tanganika.pl uzasadnienia uchwały o wykluczeniu członka lub o odmowie wykluczenia członka.
 13. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje stosowną uchwałę podczas najbliższego posiedzenia. Odwołanie należy skierować do Zarządu w formie elektronicznej lub pisemnej, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia członka o podjętej uchwale. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która deklaruje wsparcie finansowe na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym można zostać na podstawie decyzji Zarządu, podjętej po zasięgnięciu opinii Rady Klubu.
 3. Członek wspierający posiada prawa członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyboru do organów Stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu członkowi wspierającemu nie przysługuje głos stanowiący.
 4. Utrata statusu członka wspierającego następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji członka i złożeniu stosownej deklaracji Zarządowi.
 5. Utrata statusu członka wspierającego następuje również na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w razie niewywiązywania się przez członka z przyjętych zobowiązań. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

§ 10

 1. Członkiem honorowym zostaje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu, Rady Klubu lub 1/4 członków zwyczajnych.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
 3. Członek honorowy posiada prawa członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyboru do organów Stowarzyszenia. Członek honorowy bierze udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 4. Utrata statusu członka honorowego następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji członka i złożeniu stosownej deklaracji Zarządowi.
 5. Utrata statusu członka honorowego następuje również na podstawie uchwały Zebrania Członków, podjętej w razie działania przez członka na szkodę Stowarzyszenia.
 6. Uchwałę w przedmiocie wniosku o pozbawienie statusu członka honorowego Zebranie Członków podejmuje na wniosek Zarządu albo 1/10 członków Stowarzyszenia.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 11

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 2. Zarząd funduszami i majątkiem Stowarzyszenia sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Wszystkie dochody Stowarzyszenia tworzą Fundusz Klubu Miłośników Tanganiki.
 4. Fundusz Klubu Miłośników Tanganiki przeznaczany jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych ze statutową i bieżącą działalnością Stowarzyszenia.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§12

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, które zapadają zwykłą większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, bez względu na liczbę członków biorących udział w głosowaniu.
 2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, bez względu na liczbę członków biorących udział w głosowaniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.