Aby korzystać z pełnej zawartości FORUM należy się zarejestrować, można to zrobić TUTAJ.
To okienko jest widoczne tylko dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników!
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna

KRS 0000333953
REGON 142208970
NIP 525-248-20-01

FB

KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI
Strona pasjonatów ryb z jeziora Tanganiki

RegulaminRegulaminFAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  GaleriaGaleria  DownloadDownload
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI - Regulamin

 

Konkurs Fotograficzny „(Nie)zwykłe chwile zatrzymane w kadrze”

"Organizator”
Organizatorem Konkursu „(Nie)zwykłe chwile zatrzymane w kadrze” jest Klub Miłośników Tanganiki.

"Uczestnik"
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
A) Zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
B) Nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, i nie świadczy usług fotograficznych;
C) W okresie do 30.06 2014 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.klub-tanganika.pl/forum oraz zgłosi fotografie do Konkursu;
D) Posiada konto użytkownika serwisu www.klub-tanganika.pl/forum założone nie później niż na dzień przed rozpoczęciem Konkursu ;
E) Posiada na stronie serwisu www.klub-tanganika.pl/forum minimum 25 postów w chwili rozpoczęcia konkursu;
F) Nie jest członkiem Jury oceniającego zdjęcia.

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.06.2014 r. i trwa do 30.06.2014 r. włącznie.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
Kategorią tematyczną w konkursie "(Nie)zwykłe chwile zatrzymane w kadrze” jest zdjęcie endemicznego zwierzęcia zamieszkującego jezioro Tanganika. Zdjęcie może przedstawiać rybę, kraba, krewetkę itp., w jego sztucznym świecie, akwarium. Zdjęcie ma przedstawiać zwierzę w życiu codziennym w dynamicznej pozie np. przekopywanie podłoża, przygotowywanie do tarła, innymi słowy ciekawe zachowanie w akwarium.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
3.2. Każdy Uczestnik w Konkursie musi posiadać konto w serwisie www.klub-tanganika.pl/forum, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać fotografie na adres e-mail: klub@klub-tanganika.pl.
3.3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
konkursu wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
- imię i nazwisko (oraz nick z sewisu www.klub-tanganika.pl/forum),

- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail,
3.4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
3.5. Udział w niniejszym konkursie, złożenie wypełnionego formularza konkursowego, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.
3.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych .
3.7. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy fotografie. Fotografie powinny zostać przesłane na adres klub@klub-tanganika.pl w terminie do 30.06.2014 r.
3.9. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami sztuki fotografii, czyli wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jakość zdjęcia, poprawność w wykonania ujęcia. Wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Zdjęcia należy przesyłać w formacie nie większym niż 1280x960 i rozdzielczości minimum 300 dpi.
3.10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.
Nazwa pliku przesłanego na adres klub@klub-tanganika.pl powinna zawierać nick ze strony www.klub-tanganika.pl/forum


IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
4.1. Zdjęcia w kategorii „Nagroda główna, II nagroda, III nagroda” oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury w składzie:
- Marek Winiarski „winiar” - administrator konkursu;
- Joanna Adamska-Maślanka ”Szarooka”;
- Jakub Celej „Leju”
- Sebastian Januszkiewicz "S.J."
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu.
4.2. Ocenie poddane zostaną: chwila zatrzymana w kadrze, a także sposób wykonania zdjęcia zgodnie z sztuką fotografii, o której mowa w pkt 3.9 tego regulaminu.
4.3. Uczestnik może wygrać tylko jedną z trzech nagród. Nagroda Forumowiczów jest oddzielną kategorią i każde zdjęcie może być nominowane.
4.4. Nagroda Forumowiczów wybrana zostanie poprzez głosowanie na stronie konkursu  .  Głosować na zdjęcia mogą forumowicze, którzy w chwili rozpoczęcia konkursu mieli min 10 postów zarejestrowanych na stronie www.klub-tanganika.pl/forum. Głosowanie rozpocznie się 1.07.2014 a zakończy 7.07.2014 roku
4.5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
www.klub-tanganika.pl/forum najpóźniej do 10 lipca 2014 r.
4.6. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.

V. NAGRODY W KONKURSIE.
5.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
1. Nagroda główna
- Bon o wartość 250 PLN na zakup pokarmów O.S.I. w firmie Tan-Mal; Sponsor Firma Tan-Mal;
- Aqualog , Peter Schupke , Tropheus; Sponsor Firma Tan-Mal;
- 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne i 6 wydań dwumiesięcznika Akwarium, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata wszystkich trzech tytułów (do wyboru); Sponsor Pet Publications Anna Stepnowska;
2. II Nagroda
- 150 PLN na zakup pokarmów O.S.I. w firmie Tan-Mal; Sponsor Firma Tan-Mal;
- Plakat , Peter Schupke, Tropheus; Sponsor Firma Tan-Mal;
- 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne i 6 wydań dwumiesięcznika Akwarium, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata wszystkich trzech tytułów (do wyboru); Sponsor Pet Publications Anna Stepnowska;
3. III Nagroda
- 100 PLN na zakup pokarmów O.S.I. w firmie Tan-Mal; Sponsor Firma Tan-Mal;
- Plakat , Peter Schupke, Tropheus; Sponsor Firma Tan-Mal;
- 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne i 6 wydań dwumiesięcznika Akwarium, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata wszystkich trzech tytułów (do wyboru); Sponsor Pet Publications Anna Stepnowska;

Oraz
Nagroda Forumowiczów
- Filtr zewnętrzny Eheim 2213, Sponsor Firma Tanganika Konin.
- 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne i 6 wydań dwumiesięcznika Akwarium, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata wszystkich trzech tytułów (do wyboru); Sponsor Pet Publications Anna Stepnowska;

Dodatkowo, każdy kto nadeśle zdjęcia na konkurs, ma prawo do otrzymania gratis po jednym numerze z trzech tytułów akwarystycznych: Magazynu Akwarium, Akwarium i Zeszytów Akwarystycznych. Uczestnik konkursu wybiera określone egzemplarze czasopism i składa zamówienie w sklepie wydawnictwa na www.petpublications.pl (dział Archiwalia), umieszczając w komentarzy do zamówienia informację: jestem uczestnikiem konkursu KMT. Oba wydawnictwa są formatu A5. Sponsorem jest wydawnictwo Pet Publications Anna Stepnowska.

5.4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
5.5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
7.1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub Miłośników Tanganiki. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
7.2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Powrót


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,01 sekundy. Zapytań do SQL: 3